Motorové nákladní lodě řady BM 500,
 
získala ČSPLO, n.p. v polovině šedesátých let minulého století. V této, i pro nás již v poněkud vzdálené době,
končila u podniku rozsáhlá likvidace přestárlých plavidel ve všech kategoriích. Z provozu byly odstavovány
nejenom parníky, ale i nákladní vlečné čluny získané do vlastnictví se vznikem Československé republiky
po roce 1922. 
 
Za tento úbytek klasické vlečné síly a nákladního prostoru bylo třeba zajistit odpovídající náhrady. Přestože
v České loděnici Mělník již v roce 1959 byla zahájena stavba moderních motorových nákladních lodí typu
MN 7701 a MN 7301, následovaných od roku 1960 přestavbou kanálových nákladních vlečných člunů na 
motorové nákladní lodě, se lodního prostoru stále nedostávalo. Situace se zlepšila v létech 1964 - 1965, kdy
s finančním přispěním státu, který na rozdíl od dnešního státního zřízení vodní dopravu podporoval, bylo  
ČSPLO umožněno nakoupit v Polsku 15 kusů celosvařovaných, motorových nákladních lodí typu BM 500.
 
První plavidlo vyrobené ve wroclavské loděnici doplulo do Děčína již v roce 1964. Bylo označeno jako MN 
5308. V číselné řadě navázalo na již stávající typy plavidel nejenom v nosnosti ale i ve výkonu jejich motorů.
 V tomto roce následovaly ještě čtyři novostavby označené MN 5309, 5310, 5311 a 5312. Další plavidla tohoto 
typu, bylo jich celkem 10, doplula do republiky v průběhu roku 1965. Poslední novostavba nesla označení 
MN 5322.
Zpočátku byly tyto lodě přijímány plaveckou veřejností s rozpaky, neboť ve svých začátcích byly velmi
poruchové. Za provozu docházelo u jejich lodních motorů, byly vyrobené v magdeburské SKL, k poruchám
nejenom ojničních, ale i hlavních ložisek. Odstraňování závad zajišťoval výrobní závod SKL v rámci garancí
v Magdeburku. 
   
Tato dvouvrtulová plavidla s posuvným krytem o rozměrech:       L : 56,75m
                                                                                                    B :  7,58 m
                                                                                                   Tmax:  1,77 m a výkonu cca 300 PS, 
měla na  90 cm : nosnost  155 tun                          
            100 cm :               195 tun
            110 cm :               235 tun
            120 cm :               270 tun
            150 cm :               385 tun
            177 cm :               465 tun                         
 
Svým tvarem a celkovým uspořádáním se tyto novostavby lišily ode všech nám dosud známých lodí. Zadní
nástavba, skrývající kajuty kapitána a strojníka, včetně společného sociálního zařízení, byla přístupná 
kormidelnou. Z počátku se toto uspořádání, nabízející především pro kapitány těchto lodí určité pohodlí 
za nepohody nebo zimy, jevilo jako optimální. Na druhou stranu však bylo vykoupeno poměrně velkým, 
celodenním hlukem běžících lodních motorů, před kterým nebylo úniku. Ostatní posádka na tom byla
poněkud lépe, neboť jejich kajuty byly umístěny v nástavbě a podpalubí na přídi lodi. 
 
I když tato plavidla byla oproti "emkám" nebo nákladním motorovým lodím typu 7701 a 7301 o tři až 4 roky 
mladší, jejich vybavení ve srovnání s komfortním zařízením výše uvedených mělnických novostaveb, bylo  
velmi prosté. Aby v kajutě tekla pitná voda nestačilo otočit kohoutkem jako na "Božku" nebo na třiasedmě". 
Darling zastávalo ruční křídlové čerpadlo na pitnou vodu. Plynový sporák na vaření, již běžný na nových
lodích, byl na "polácích" klasický. Topilo se v něm stále ještě uhlím. I čerpadlo na naftu do denního tanku 
bylo ruční.
BM 500 byly na přídi vybaveny motorovými kotevními navijáky pro kotvy Hall, poháněné jednoduchým 
naftovým motorem, startovaným pomocí zapáleného doutnáku. Na zádi lodi byly dva ruční kotevní navijáky, 
jimiž se obsluhovaly dvě klasické čtyřramenné kotvy. Po převzetí byli "poláci", jak je pojmenovaly posádky 
lodí, nasazováni do všech plavebních relací. Zpočátku jsme je vídávali nejenom v Hamburku, v Lübecku
nebo v Braunschweigu. Postupně, tak jak byly uváděny do provozu další novostavby nákladních motorových
lodí z českých loděnic, opanovali "poláci" především relaci uhlí - sůl a pískové relace v NDR. Na tomto místě
si dovolím poznamenat, že po provedených dodatečných opravách motorů to byly, díky jejich posádkám,
spolehlivé, "čiperné a pracovité lodě", které dokázaly především v grafikonových přepravách uhlí do 
Magdeburku a sole do Neštěmic a Neratovic přepravit velké objemy tohoto sypaného zboží.
 
Z počátku jsme u jejich kormidel vídávali ostřílené kapitány z velkých parních remorkérů.  Během času, tak 
jak byly uváděny do provozu novostavby motorových nákladních lodí z mělnické loděnice, nastupovali na 
"poláky" kapitánští začátečníci. Ti na nich uplatňovali a zdokonalovali své první teoretické i praktické 
samostatné poznatky. Dvě lodní vrtule a větší ponor prázdné lodi na zádi, pomáhaly nejenom na trati ale i
 na stísněných vodních plochách přístavů Frohse a "gáswerk" se s plavidlem bezpečně a bezproblémově
 pohybovat.
 
Jejich životnost, díky agresivní soli, ve srovnání s jinými plavidly, však byla velmi krátká. V seznamu 
plavidel vydaném ČSPL, a.s. k 31.12.1994, není již uvedeno ani jedno plavidlo tohoto typu. Přesto jsme
po roce 2000 mohli na Labi potkávat BM 500 s českou vlajkou nesoucí jméno Zeca. Tato loď nepatří do výše
uvedené řady. Loď zakoupila po roce 1990 v PLR soukromá, pražská plavební společnost.
 
S přispěním pana Bohumila Linharta, který s kapitánem Vrbou přejímal ve Wroclawi v roce 1964 MN 5312,  
připravil pro technické popisy plavidel ČSPLO,n.p.  a ČSPL,a.s. Pavel Křesťan©