Motorové nákladní lodě typu MN 7700,
 
spatřily světlo světa již v létech 1955 až 1956 na kreslících prknech projekční kanceláře NAVIKA. Jednalo se
o typ dvouvrtulové, motorové nákladní lodě určené od samého počátku nejenom k přepravám zboží, ale i
k vlečení nákladních člunů, které v padesátých létech byly u ČSPLO zastoupeny ve vysokém počtu.  Od roku
1959 do roku 1963 těchto moderních lodí bylo postaveno celkem sedm.     
"Josef Božek",       v provozu od   1959   přečíslený po roce 1963 na MN 7701
"J. A. Komenský"                         1961                                             MN 7702,      prodaný EVD - Lucky 3
" Kpt. Jaroš"                                1963                                              MN 7703       dtto                 Lucky 2
" Kaplan "                                    1962                                              MN 7704       dtto                 Lucky 1 
"Prokop Diviš"                            1962                                               MN 7705
"Josef Dobrovský" *                   1963                                                MN 7706
"Josef Jungman" *                     1963                                                MN 7707       prodaný EVD - Lucky 4
 
*) poznámka : redakci není známo, zda při spuštění na vodu tyto MNL nesly, byť krátce,  uvedená jména.
 
dvouvrtulová, nákladní ,motorová vlečná loď "Josef Božek"
 
První prototypové plavidlo bylo uvedeno do provozu v roce 1959 pod jménem "Josef Božek". Moderní, ale
atypická loď od samého počátku. Místo plánovaných čtyřtaktních lodních motorů, Škoda 6 L275, byly do 
trupu umístěny dvoutaktní lodní motory Deutz o výkonu 2 x 380 ks. Kormidelna, začleněná do prostřední 
nástavby, byla nízká, částečně rozebíratelná. Vlečné zařízení - vlečná pacholata byla umístěna v malém 
prostoru vedle kormidelny na levoboku, odkud vedlo vlečné lano šikmo po střeše nástavby do vlečného 
kozlíku. Do provozu byl "Božek"uveden bez vlečného navijáku. Manipulace s vlečným lanem se prováděla 
pouze ručně. Byla velmi obtížná a ve stísněném prostoru ne příliš bezpečná.  Moderní elektrický vlečný 
naviják usnadňující práci posádky byl nainstalován až dodatečně. Předností tohoto plavidla byly posuvné, 
lehké hliníkové kryty nákladních prostorů, vyrobené pro tuto loď  československou firmou "AVIA". 
 
Ještě před uvedením do provozu se návazně projevily konstrukčí nedostatky. Motory Deutz byly ve svém 
součtu lehčí než projektované 6 L 275,  a proto nedokázaly záď lodi ponořit na potřebný ponor.  Ke zlepšení 
došlo až po vložení do zádě lodi cca 30 tun balastního betonu.  Vložená zátěž sice zvětšila ponor prázdné
lodě na zádi, ale problém s přisáváním vzduchu nevyřešila. Až po přivaření kovového límce kolem zádi 
plavidla se stav zlepšil. Další, poměrně velký, nedostatek odstranila  také loděnice Hitzler v Hamburku. 
"Božek|"podle původního projektu měl na zádi pouze tři kormidelní perutě, prakticky stejné jaké měl typ 
7300.  U dvouvrtulové lodi však nestačily k bezpečnému řízení plavidla. Až po zabudování čtvrté kormidelní 
perutě a lehčího převodu z kormidelního kola, hřídelovým vedením na kormidelní perutě, se dosáhlo 
  požadovaného výsledku. 
   
  inv číslo:                                    63316
  rok stavby:                                  1959, loděnice Mělník
   
  1. Technická data:                                                                        3. Nosnost plavidla
  délka tělesa:                         70,95 m                                                  váha prázdné lodi :                331 tun
  šířka tělesa:                           9,24 m                                                                 nosnost :  90 cm :   191 tun
  boční výše uprostřed:             2,5 m                                                                                100 cm :   250 tun
  střední ponor prázdné lodi:      0,57 m                                                                              110 cm :   309 tun
                                                                                                                                       120 cm :  368 tun
  2. Technicko provozní data:                                                                                       130 cm :  428 tun
  největší délka:                          Lmax : 71,10 m                                                               140 cm :  488 tun
  největší šířka:                           Bmax :   9,34 m                                                              150 cm :   548 tun
  nejvyšší pevný bod:                  Hfix :      4,69 m                                                              160 cm :   607 tun
  maximální ponor plné lodi:        Tmax :     1,60 m
  maximální ponor prázdné lodi:                  0,89 m                                                 nosnost na 1 cm :  5,79 tuny      
   
  4. Stručný popis:
  Ocelové, svařované lodní těleso. Tři nákladní prostory o obsahu 890 m3. Kormidlo čtyřperuťové, ruční
  Dvě čtyřlisté lodní vrtule o průměru 1400 mm. Dálkové ovládání motorů z kormidelny
  Loď vybavena radarem Decca a echolotem, kormidelna pevná, vrchní část rozebírací.
   
  5. Palubní zařízení:
  Kotevní zařízení: Na přídi jeden dvojitý kotevní elektrický naviják a jeden ruční naviják pro výporostné lano.
  Na zádi jeden dvojitý elektrický naviják kotevní a jeden naviják jednoduchý, ruční pro výprostné lano.
  Kotvy: 2 x 500 kg a 400kg 300 kg. 
  Vlečné zařízení: vlečná pacholata, vodící válce na vlečném kozlíku, vlečné oblouky.
   
  6.Strojní zařízení:
  Celkový výkon ks Ni / Nuž 760 / 684, ot.: 645, zásoba paliva 31 000 l, spotřeba 118,49 l/hod
  Hlavní stroj - pravý DEUTZ, v.r. 1958 Köln/SRN, 380 ks
                       levý  DEUTZ, r.v.  1958 Köln / SRN, 380 ks
  pomocný motor Škoda 2 S 110, 30 ks 1500 ot/min, v.r. 1958, Pomocné dynamo TDN 20b, 12,7 kW, 180 V, 
  1400 ot/min. Hřídelové dynamo TDN 20 b, 9 kW, 115 V, 1600 ot, 210 kg, 78,2 A.
   
  7.Rozdělení nakládacích prostorů:
   celkem 6 po rozebrání š nakládací prostory, vodotěsných přepážek 7 
  Délka prostorů 1-6: 5,5m, 5,5m, 7,5m, 8,00m, 7,5m, 7,00m
   
  8. Ekonomické údaje:
  pořizovací hodnota:                                 6 691 307,- korun československých
  roční odpis:             3,70%                         247 578,- dtto
  zůstatková hodnota k 31.12.1962:             5 963 543,- dtto
  Poslední GO - rekonstrukce zádi tunelů v Hamburku 1960-1961, další revize souš: 1969
   
  Ve výše uvedeném výčtu a popisu zařízení je zmíněn radar Decca. Mezi dnešními typy radarových obrazovek, 
umístěných před očima kapitána  v podélné ose lodí a skutečnostem, že zelený plovák na řece ve skutečnosti 
je na obrazovce radaru zelený a červený je červený a pohled na obrazovku je jako na televizi, radar na Božku 
 měl kulatou obrazovku a přídavný gumový nástavec, do kterého se "zabořila" hlava. Bylo to nejenom proto, 
aby údaje na obrazovce byly lépe čitelnější, ale také, aby světlo z obrazovky nerušilo za tmy obsluhu kormidla. 
Pro solo plujícího "Božka" to byla vynikající pomůcka. Pro "Božka" za mlhy po proudu sice také, ale 
 kormidelníkovi vlečeného člunu to bylo málo platné. V prosinci roku 1964 jsme s jedním člunem v závěsu, 
kormidelník Jaroslav Přibyl, chtěli na Štědrý den doplut do Magdeburku ke kanceláři. Mlha v tento den
byla tak silná, že z kormidelny nebylo vidět jak na příď, tak ani na vlečený člun. Přesto se kapitán Princ 
nevzdal. S hlavou zabořenou v radaru mě, stojícího u kormidelního kola, navigoval. Jeho pokyny zněly: 
"pane kolego - rychle dvě čárky do prava, po chvíli - pomalu povolte čárku do leva." Přesto, že pan pric nám 
všem na palubě tykal, přecházel někdy, za určitých okolností,  k vykání s použitím slovního spojení - "pane 
kolego". Kormidelní kolo, jeho obsluhu při jízdě na radar jsem měl již natrénovanou a potřebný cit jak moc 
kolo přitáhnout, aby se dostavil na výchylkoměru, panem Princem požadovaný počet čárek, také. Dívat se z 
z okna nemělo cenu. Bylo s potížemi vidět přední nástavbu, a čárky na stupnici výchylkoměru byly v těchto
chvílích nezastupitelné.
 
Obrazovka radaru nebyla umístěná proti kormidelnímu kolu. Byla od středu kormidelny dosti v pravo a loď 
za plavby na radar se musela takto ovládat. Bylo to nad Barby, když jsme oba ucítili mírné trhnutí. Já jsem 
se otočil k zádi. Na střeše nástavby leželo přetržené, zkroucené vlečné lano. I pan Princ se narovnal u 
obrazovky a řekl: "Je v prdeli!  Utíkejte pane kolego na příď musíme se otočit." Božek se na přední kotvě 
otočil, Jardu Přibyla jsme podle radaru našli zapadlého v bůně. Vzali jej na bok, uvázali a oba zakotvili mimo 
plavební dráhu. U Štedrovečerní večeře, podávané zadarmo plavcům v Magdeburku, zůstaly naše židle toho 
večera prázdné.
 
Ještě několik slov na závěr. Změny u ČSPLO po listopadu roku 1989 nebyly pro další osudy MN 7701 příliš 
nakloněny. Loď byla pronajmuta soukromému provozovateli. Ten po nějaké době Božka odvezl ke hrázi
děčínského kovošrotu a tím ukončil podnikání. Loď před hrozící záhubou zachránil pražský podnikatel. 
S přispěním kapitána, Františka Přívozníka, byl "Božek" přepraven do Prahy a v holešovickém přístavu 
strádal mezi loděmi odstavenými z provozu  několik let. Kolem roku 2008 jej opět odkoupila jiná pražská 
organizace. Ta z něj na Hadíku u Mělníka "udělala" plovoucí barák. Trup "Božka" s nástavbou, stojí dnes 
pod modřanským jezem na Vltavě. Komu a čemu slouží není nám známo.
 
 
S přispěním pana Jiřího Martínka, který s námi toho štědrovečerního dne nad Barby "lovil utrženého Jardu 
Přibyla" , osobním znalostem lodi a údajům uveřejněných v přehledu plavidel ČSPLO ke dni 31. 12. 1962 
zpracoval Pavel Křesťan© 

 

  

 

  MN "J. A. Komenský",
   
  dvouvrtulová,motorová nákladní loď určená k vlečení,
   
  byla spuštěna na vodu dva roky po uvedení do provozu prvního plavidla v této řadě, kterým byl "Josef 
  Božek".  Projekční kancelář Navika do svého projektu zapracovala připomínky ČSPLO získané z provozu 
  "Božka", a tak druhé a všechna další plavidla této řady již nestrádala vývojovými nedostatky jako  tomu bylo
  u "Božka". Další novostavby dostaly již vysokou spouštěcí kormidelnu. Vlečná pacholata ze středu lodi byla
  odstraněna a přesunuta za poslední nákladní prostor na levobok lodi. Od kterého roku byly instalovány
  elektrické vlečné navijáky není redakci známo. Zaoblený tvar nástaveb první lodi nahradily od druhého 
  plavidla pravoúhlé tvary. Vchod do předních kajut byl přemístěn do čela. Na Božku byl ze strany, na
  pravém boku. Vytápění kajut a strojovny na rozdíl od Božka, který měl dva okruhy ústředního vytápění, 
  nahradily u dalších novostaveb lacinější a jednodušší na obsluhu naftová kamna. V roce 1963 bylo plavidlo 
  přečísleno na "MN 7702".
   
  inv číslo:                                                  63313
  rok výroby :                                               1961
  loděnice:                                                Mělník
   
  1. Technická data:                                                                    3. nosnost plavidla
  délka tělesa:                         70,91 m                                               váha prázdné lodi :          300 tun
  šířka tělesa:                            9,20 m                                                   nosnost 90 cm :          190 tun
  boční výše uprostřed:              2,47 m                                                              100 cm :         248 tun
  střední ponor prázdné lodi:       0,57 m                                                              110 cm :         307 tun
                                                                                                                       120 cm :          365 tun
  2. Technicko provozní data :                                                                       130 cm :          425 tun
  největší délka:                        Lmax :  71,00 m                                                 140 cm :          484 tun
  největší šířka:                         Bmax :   9,20 m                                                 150 cm :          543 tun
  nejvyšší pevný bod:                Hfix :      4,73 m                                                 160 cm :          603 tun
  maximální ponor plné lodi:      Tmax :     1,80 m                                                180 cm :          723 tun
  maximální ponor prázdné lodi:          :     0,89 m                                   nosnost na 1 cm :              5,74 tuny
   
  4. Stručný popis:
  Ocelový, celosvařovaný lodní trup. Kormidlo ruční, čtyřperuťové. Lodní vrtule byly čtyřlisté o průměru
  1400 mm. Ovládání motorů dálkové, pneumatické z kormidelny. Kormidelna je výsuvná. Obsah
  nákladních prostorů 890 m3.
 
   
  5. Palubní zařízení:
  Kotevní zařízení: Na přídi i zádi jsou dvojité kotevní elektrické navijáky a ruční navijáky pro výprostné
  lano. Vlečné zařízení: vlečná kladka, pacholata, vlečné oblouky.
  Záchranný člunek laminátový.
   
  6.Strojní zařízení:
  Hlavní stroje: 6 L 275, Smíchov v.r. 1961. č.L: 26396, č.P.: 36397, celkový výkon 760 ks, 500 ot.
  zásoba pohonných hmot: 30 945 l, spotřeba: 118,49 l za hod. Vratné skříně : VSR 10
  Pomocný stroj 2 S 110 č. 020403, 30 ks, 1500 ot/min.čerpadlo SS-NA-HO 1200 l/min.
  Elektromotory: přední kotevní vrátek: MUR 2209 - 4, zadní kotevní vrátek: TMN 20-6P 234.
   
  7.Rozdělení nakládacích prostorů: celkem 3, rozdělených dřevěnými přepážkami na 6
  nákladní prstory byly uzavřeny ocelovým, posuvným, vlnitým krytem.  Šířka nákladních prostorů: 8,80 m, počet
  vodotěsných přepážek 7, 3 rozebíratelné přepážky
  Délka prostorů 1-6: 7,5m, 5,5m, 5,5m, 8,00m, 7,5m 7,00m,  prostornost 830 m3, celková plocha nákladních prostorů
  330 m2. Podlahy nákladních prostorů byly dřevěné.
 
  8. Ekonomické údaje:
  pořizovací hodnota:                                                       6 010 000,- korun československých
  roční odpis:                                                      3,70%      222 370,- dtto                               
  zůstatková hodnota k 31.12.1962:                                   5 769 908,- dtto
  Poslední revize souš: 1961, další revize souš: 1971
 
Poznámka:  Podle přehledu plavidel platném ke dni  31. 12. 1962 doplnil komentářem a přepsal 
                  Pavel Křesťan©
 

MN  "Prokop Diviš"
 
dvouvrtulová,motorová nákladní loď ,s posuvným ocelovým vlnitým krytem, určená k vlečení,
 
  první sesterské plavidlo MN 7702 ex J. A. Komenský. "MN P. Diviš" je posledním plavidlem uveřejněným v  
  seznamu  lodí tohoto typu k 31. 12. 1962. V roce 1963 byl loď přečíslena na MN 7705. Po létech provozu, 
v rámci generální opravy lodě, asi po roce 1985, dostalo plavidlo ocelovou podlahu do nákladních prostorů 
  a zároveň byla MN 7705 upravena příď k tlačení a zabudováno specielní hydraulické zařízení, které za plavby 
  dovolovalo naklápět tlačené plavidlo do oblouku řeky (zlamovací sestava). Zkoušky byly prováděny ve 
  spolupráci s Výzkumným dopravním ústavem.
   
  inv číslo:                                      63323
  rok stavby:                                    1962
  loděnice:                                     Mělník
   
  1. Technická data:                                                               3. Nosnost plavidla
  délka tělesa:                                  69,91 m                                  váha prázdné lodi :              295 tun
  šířka tělesa:                                    9,20 m                                       nosnost : 90 cm :             neuvedeno
  boční výše uprostřed:                       2,50 m                                                   100 cm :            230 tun
  střední ponor prázdné lodi:                0,59 m                                                   110cm :             297 tun
                                                                                                                     120 cm :            344 tun
  2. Technicko provozní data:                                                                      130 cm :            402 tun
  největší délka:                           Lmax : 70,92 m                                             140 cm :            459 tun
  největší šířka:                            Bmax :  9,30 m                                             150 cm :            517 tun
  nejvyšší pevný bod:                   Hfix :     4,69 m                                             160 cm :            574 tun
  maximální ponor plné lodi:        Tmax :    1,80 m                                              180 cm :            687 tun
   
   
  4. Stručný popis:
  Ocelové, svařované lodní těleso, 3 nákladní prostory mají obsah 890 m3. plocha nákladních prostorů cca:  330m2.
  Kormidlo ruční, čtyřperuťové. Lodní vrtule čtyřlisté o průměru 1400 mm. Ovládání motorů je dálkové z kormidelny
  Kormidelna výsuvná, drenážní čerpadlo = záchranné čerpadlo nebo čerpadlo na hlavním motoru.
   
  5. Palubní zařízení:
  Kotevní zařízení: Na přídi i zádi byly dvojité elektrické kotevní navijáky a jednoduché ruční navijáky
  pro výprostná lana. Kotvy: 2 x 500 kg a 300 kg, 400 kg.
   
  6.Strojní zařízení:
  Celkový výkon: 760 ks, 540 ot/min., zásoba paliva: 30 540 litrů, spotřeba 118,49 litru na hod. Dva
  hlavní motory 6 L 275 III,  zásoba paliva: 29800 litrů spotřeba paliva : 118,49 l/hod.vratné skříně VSR 10, 
  pomocný motor 2 L 110 30 ks, 1500 ot/min. Kompresor K 35,
  čerpadlo SS - NA - HU 1300 l/min.
   
  7.Rozdělení nakládacích prostorů:
  šíře prostoru:  8,80 m, počet vodotěsných přepážek : 7, počet rozebíratelných přepážek : 3.
  Délka prostorů 1 - 6: 7,5m, 5,5m, 5,5m, 8,00m, 7,5m, 7,00m,
   
  8. Ekonomické údaje:
  pořizovací hodnota:
  roční odpis:
  zůstatková hodnota k 31.12.1962:
   
Poznámka:  Podle přehledu plavidel platném ke dni  31. 12. 1962 doplnil komentářem a přepsal 
                  Pavel Křesťan©