Dvouvrtulové motorové remorkéry, neboli také muzikanti a erky
výkonu 300 k pro ČSPLO
Hiistorie stavby
 
Tak jak postupně narůstaly nároky na přepravní objemy, zvyšovala se  poruchovost nejstarších parních
remorkérů a některé závady se staly již zcela neodstranitelné, jako byly lomy klikových hřídelí. Nastala
tedy nutnost uvažovat o náhradě za dosluhující vlečné jednotky, což vedlo ke konci padesátých let k
objednávce sedmi nových motorových remorkérů. Projekt byl vypracován v národním podniku NAVIKA 
v Praze na Smíchově, kde byla sostředěna celostátně projekční činnost v oboru výroby plavidel a to 
nejen pro potřeby tuzemské, ale i pro export.vedením projekčních prací byl pověřen Ing. Petr Bílý, bývalý
pracovník Čs. Plavby oderské.Výroba byla zadána národnímu podniku České loděnice a vlastní výrobní
dokumentaci zpracovala konstruční kancelář mělnické loděnice, závodu 02 Č.L. Zde byla též realizována 
postupně výroba všech sedmi objednaných plavidel. Výrobce upřesnil podmínky pro provoz: bude se  
jednat o říční plavidloopatřené vlečným zařízením pro vlůečení nákladních člunů a bude určeno pro 
vlek na řekách Vltavě, Labi, Odře a spojujících kanálech, a jeho výzbroj bude odpovídat plavebním 
podmínkám  na těchto vodních cestách. Stavba remorkérů proběhla v létech 1958 až 1961 a lodě nesly
původně jména osobností považovaných tehdy za významné. Lodě byly označeny a dodány takto:
1.   Jan Neruda                     1958                             od roku 1964   R 5
2.   Mikoláš Aleš                  1959                                                     R 1
3.   Bedřich Smetana            1960                                                    R 6
4.  Antonín Dvořák               1960                                                    R 2
5.   Jan Šverma                    1961                                                    R 7  
6.  Julius Fučík                    1961                                                    R 3
7.  Vítězslav Nezval              1961                                                   R 4
 
Konstrukce, hlavní parametry
 
délka největší                      Lmax               31,5 m
délka mezi svislicemi         L                      30,0 m
šířka největší                      Bmax                 6,3 m
šířka konstrukční              B                         6,0 m
boční výška                      H                         2,3 m
výška pevného bodu        Hv                        4,1 m
hmotnost prázdné lodi                            108,0 tun
nosnost                                                     17,0 tun
výtlak plný                       V                     125,0 tun
součinitel plnosti výtlaku                            0,62
rychlost solo                                              18 km/hod
rychlost při remorkáži                               10 km/hod
akční radius                                          1300 km
nezávislost plavby                                    19 dní
posádka                                                  4 členná
tažná síla při 10 km/h                           3700  kp
 
Celosvařovaný lodní trup byl příčně vystužen soustavou žeber, podélně vystužen dvěma páteřnicemi a
pod poalubou rozdělen čtyřmi vodotěsnými příčnými přepážkami na pět samostatných prostorů. Plechy
obšívky byly na přídi zesíleny, aby loď vyhovovala pro plavbu v ledové tříšti. Strojní zařízení tvoří dva
vznětové (naftové) motory typu ŠKODA 6L 160 B přeplňované turbodmychadly, vyráběné v Plotišti.
Turbodmychadla poháněná výfukovými plyny umožňují zvýšeným tlakem ve válcích motorů spalování 
většího objemu palivové směsi a tím zvýšení výkonu motorů. Každý z motorů má výkon 195 k při 780 
ot/min . Pravý motor le levotočivý, levý motor je pravotočivý. Každý motor je uložen společně s vratnou
skříní na společném rámu. Převodové a vratné skříně zajišťují převod otáček k vrtulím v poměru 1 : 1,8.
Vratné skříně byly u prototypu z dovozu, u dalších vyráběných remorkérů jsou již skříně VSR 6 naší
výroby a na motory jsou jsou napojeny pružnými spojkami. Původní spojky typu HARDY se silenbloky
byly u všech plavidel postupně nahrazeny celogumovými kotoučovými spojkami FLEXI.
mezi oběma motory je zvýšený ochozový můstek, na jehož počátku za vstupem do strojovny je ovládací
pult, který slouží k ovládání hlavních motorů. Ten je propojen pomocí pák a táhel s ovládacím stolem
v kormidelně. Ve stropjovně je na pultu spouštění motorů, palivové páky, reverzní páky, otáčkoměry,
vodní a olejové manometry, manometry dmychadel a další. Na opačném konci můstku umožňují schůdky
přístup k turbodmychadlům, převodovým a vratným skříním, ale i k pomocnému dieselagregátu při
levoboku, a ke stojatému kompresoru.
Pomocný dieselagregát tvoří dvouválcový čtyřdobý motor ŠKODA 2 L 110, který může současně pohánět
dynamo a kompresor, nebo dynamo a záchranné čerpadlo, ale i současně dynamo, komresor a čerpadlo.
Lodní vrtule poháněnéčtřdobými dieslovými motory jsou čtyřkřídlové a mají průměr 1200 mm. Otáčejí se
 v Kortových dýzách. Za každou lodní vrtulí je zavěšeno polovyvážené hydrodynamické kormidlo. Ploutve
kormidel jsou svařované a jejich pně jsou vykovány. Kormidla jsou ovládána ručním kormidelním strojem
z kormidelny transmisním a pákovým vedením.
 
Úpravy a změny
 
Po dokončení prototypu a vyhodnocení zkušeností s první loédí v plavebním provozu, byl v konstrukční
kanceláři mělnické loděnice výkrtesově zpracován soubor změn, které byly pak uplatněny ve výrobě
následujících šesti remorkérů.
Hranatá kormidelna prototypu, v horní polovině dřevěná, byla u následujících lodí celoocelová s kulatými 
rohy, které tvořilo zaoblené plexisklo. Ochoz nástavby před kormidelnou zmizel a ochozy zůstaly pouze 
po stranách kormidelny. Nízký, delší komín, byl nahrazen vyšší, dozadu sešikmenou maketou komína
což přispělo k zlepšení boční siluety plavidla.
Zadní palubní nástavba s kajutou strojníkabyla zkrácena a měla na bodích pouze tři kajutová okénka.
Vlečná pacholata byla umístěna na samostatných šikmých stolicích a posunuta více dozadu.
Po dobudování vodní uhelné magistrály na malém Labi z Mělníka do Chvaletic byla u závodu Vnitrostátní
plavby koplexně zrušena vlečná plavba a nahrazena tlačnou remorkáží. Remorkéry řady "R" začaly proto
měnit místa svého působení. Do té doby prošly však postupně generálními opravami v loděnici Křešice
kde kromě výměny obšívkových plechů byly vybaveny novými motory a převodovkami. Proběhla na nich
ještě řada dalších rekonstrukcí včetně snížení kormidelen a montáže tlačnýc čel.
 
Historie jednotlivých plavidel - stav: jaro 2002
 
R 1        (Mikoláš Aleš)
            předán městu Praha a po výměně čerpadel za výkonnější slouží pod označením HL - 1 Hasičskému
            sboru v Praze. Má trvalé stanoviště na levém břehu Vltavy na Smíchově
 
R 2       ( Antonín Dvořák )
            byl prodán Iženýrským stavbám Praha, po nich byl majetkem firmy Vltasub. Po zániku firmy
             sešrotován.
 
R 3      ( Julius Fučík )
           je dosud v provozu jako tlačný remorkér R 3, majitel Igor Švercl.
 
R 4      ( Vítězslav Nezval )
           je dosud v provozu jako tlačný remorkér KON - 3 firmy KONAKL majitel Jan Vinkler.
 
R 5     ( Jan Neruda )
           byl prodán v roce 1998 do Drážďan firmě Binnenhafen Dresden a slouží jako přístavní remorkér
           a ledoborec v Drážďanech, Riese a Torgavě.
 
R 6     ( Bedřich Smetana )
         byl prodán firmě Železniční stavitelství raha, potom firmě Vltasub. Po zániku firmy byl v roce 2002 
         podobně jako R 2 v praze Podbabě sešrotován.
 
R 7     ( Jan Šverma)
         je dosud v provozu jako tlačný remorkér R 7 firmy KONAKL, Jana Vintera, podobně jako R 4/KON 3
 
Tímto stručným výčtem pestrých životních osudů jednoho z nejhezčích typů labských plavidel zakončil
pan Zdeněk Bauer vzpomínku na plavidla, která budou ještě dlouho pro svou elegantní siluetu, ale i své
osvědčené výkony přežívat v paměti naší plavecké veřejnosti. Jejich původní oficiální označení DŠMR
300 (dvoušroubový motorový remorkér) možná v paměti spíše zanikne, než jejich lidové pojmenování 
mezi plavci "muzikanti". Patřily ve své době k těm nejvydařenějším po stránce konstrukční i technické a 
svědčily o tom, že jsme u nás uměli stavět plavidla opravdu vydařená.
 
Podle článku Zdeňka Bauera, který byl uveřejněn ve Sborníku k historii lodní dopravy, Labsko-Vltavská 
plavba X., vydaného v roce 2004, pro Technické parametry plavidel ČPSL, ČSPLO a ČSPL  přepsal: 
Pavel Křesťan. - zkráceno.